જિલ્લા કક્ષાનો રોજગાર મેળો-૨૦૧૯ ,

Spread the love

rojagar melo patan

જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી,પાટણ

તથા

યુનિવર્સિટી રોજગાર માહિતી અને માર્ગદર્શન કેન્દ્ર,પાટણ

દ્વારા આયોજિત

જિલ્લા કક્ષાનો રોજગાર ભરતી મેળો-૨૦૧૯

ભરતી મેળાનું સ્થળ તારીખ શૈક્ષણિક લાયકાત ઊંમર
રંગભવન હોલ,હેમચન્દ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ,પાટણ ૦૪/૧૧/૨૦૧૯ SSC/HSC,ગ્રેજ્યુએટ/પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ,ડીગ્રી એન્જીનિયર નોકરી દાતાની જરૂરિયાત મુજબ અલગ-અલગ (૧૮ થી ૩૫)

વધુ માહિતિ માટે ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *