Bin Anamat Yojana Govt Information | Govt Scheme For Bin Anamat

Spread the love

Bin Anamat Yojana Govt Information | Govt Scheme For Bin Anamat Education,Employment,Job,Rojgarar

Bin Anamat Yojana

Gujarat State Commission For Unreserved Classes ,Government Of Gujarat Published All type Scheme,Yojana Details Information

હેતુ/ઉદ્દેશ્ય:

  • બિનઅનામત વર્ગની સમસ્યાઓ અને પીડાઓના નિવારણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૦૫/૧૦/૨૦૧૭ ના જાહેરનામાથી કાયમી આયોગની રચના કરવામાં આવી છે આ આયોગ ગુજરાત રાજ્ય બિનઅનામત વર્ગોનુ આયોગ તરીકે ઓળખાય છે
  • રાજ્ય સરકાર દ્વારા સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગના તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાક :ઇબીસી/૧૦૨૦૧૮/૮૧૪/અ.૧ ના ઠરાવથી બિન અનામતના લોકો માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.
  • આથી બિન અનામતના વર્ગોના કલ્યાણ અર્થે તમામ યોજનાઓની માહિતી સમાન્ય જનસમુદાય સુધી પહોચે તે અર્થે સરકાર દ્વારા સમગ્ર યોજનાઓની એક પુસ્તીકા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

Download Book :Bin Anamat Yojana Book

1 comment on “Bin Anamat Yojana Govt Information | Govt Scheme For Bin Anamat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *