Gpsc has published notification for 231 post Adv No 33/2019-20 to 81/2019-20

Spread the love

👉 જીપીએસસી દ્વારા વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના પ્રોફેસરોની ભરતી વિગત જાણવા

👉 જાહેરાત ક્રમાંકઃ૩૩/૨૦૧૯-૨૦ થી ૮૧/૨૦૧૯-૨૦

👉 ફોર્મ શરુ તારીખઃ૦૭/૧૧/૨૦૧૯  (૧૩ઃ૦૦ કલાકથી)

👉 છેલ્લી તારીખઃ૩૦/૧૧/૨૦૧૯ (૧૩ઃ૦૦) કલાક સુધી

👉 કુલ જગ્યાઃ ૨૩૧

 

👉 જીપીએસસી દ્વારા વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ના પ્રોફેસરોની ભરતી વિગત જાણવા ક્લિક કરો

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *