GSRTC Recruitment 2019 Apply Online for Recruitment of Conductor post-2389

Spread the love

gsrtc

ગુજરાત રાજ્ય વાહન વ્યવહાર નિગમ કંડક્ટરની ભરતી-૨૦૧૯

જગ્યાનું નામઃ કંડક્ટર

કુલ જગ્યાઃ ૨૩૮૯

પાગાર ધોરણઃ ૧૬૦૦૦ પાંચ વર્ષ ફિક્સ

ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયઃ ૦૧/૧૧/૨૦૧૯ થી ૩૦/૧૧/૨૦૧૯ (૨૩ઃ૫૯ કલાક સુધી)

વધુ માહિતી માટે ક્લિક કરો

2 comments on “GSRTC Recruitment 2019 Apply Online for Recruitment of Conductor post-2389

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *