GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Exam Call Latter-2019

Spread the love

Download call later

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળબિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસસહાયક પરીક્ષા કોલલેટર-૨૦૧૯

જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯

જગ્યાનું નામઃ

બિનસચિવાલય ક્લાર્ક

ઓફિસ સહાયક

કોલલેટર ડાઉનલોડ-૧૬/૧૦/૨૦૧૯ થી ૧૭/૧૧/૨૦૧૯ (૧૨:૦૦pm)સુધી

પરીક્ષા તારીખઃ૧૭/૧૧/૨૦૧૯

Download Gsssb Bin Sachivalay Clerk &Office assistant Call later Here

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *