Tag: Download calllater

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Exam Call Latter-2019

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળબિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસસહાયક પરીક્ષા કોલલેટર-૨૦૧૯ જાહેરાત ક્રમાંકઃ૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯ જગ્યાનું નામઃ બિનસચિવાલય ક્લાર્ક ઓફિસ સહાયક કોલલેટર ડાઉનલોડ-૧૬/૧૦/૨૦૧૯ થી ૧૭/૧૧/૨૦૧૯ (૧૨:૦૦pm)સુધી પરીક્ષા તારીખઃ૧૭/૧૧/૨૦૧૯ Download Gsssb Bin Sachivalay… Read more »